豊後大野市

WiFi接続方法

(จุดประสงค์)

มาตรา 1

ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ บริการมีเพื่อตอบสนองความจำเป็นเกี่ยวกับการใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย(ต่อจากนี้จะแทนว่า "Wireless LAN") เพื่อพัฒนาความสะดวกในการรับส่งข้อมูลของเมืองนี้ ให้แก่ประชาชนและผู้ที่มาเยี่ยมเยือน

(เนื้อหาของการให้บริการ)

มาตรา 2

ผู้ที่สามารถใช้ Wireless LAN (ต่อจากนี้จะแทนว่า "ผู้ใช้งาน")นั้น สามารถใช้ Wireless LAN ดังกล่าวเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้ Wireless LAN ได้ ตามที่ระบุไว้

 • 2 ขณะที่ผู้ใช้งานเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน Wireless LAN นายกเทศมนตรีสามารถส่งข้อมูลการบริการของเมืองและอื่นๆได้

(สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งาน, พื้นที่การใช้งานและเวลาการใช้งาน)

มาตรา 3

สิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถใช้ Wireless LAN, สถานที่และเวลานั้น ถูกกำหนดให้แยกออกจากกัน

(คุณสมบัติของผู้ใช้งาน)

มาตรา 4

ผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานได้ในกรณีที่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ฯลฯ มีบทบัญญัติส่วนบุคคลที่แยกต่างหากหรือข้อตกลงและเงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือจากนี้เกี่ยวกับการใช้งานWireless LAN ผู้ใช้งานจะต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านั้นด้วย

(การใช้งานWireless LAN)

มาตรา 5

อุปกรณ์ที่ติดตั้งฟังก์ชั่น WiFi อย่างคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องตระเตรียมด้วยตนเอง

 • 2 คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้งานจะใช้หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างพาวเวอร์ซัพพลาย เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องตระเตรียมด้วยตนเอง
 • 3 ขณะใช้งานWireless LAN ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย (กฎหมายฉบับที่ 128 ปี 1999) และกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามในการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • 4 ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้งาน Wireless LAN

(ลิขสิทธิ์อื่น ๆ)

มาตรา 6

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของลิขสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่แสดงอยู่บน Wireless LAN และ บริการ Wireless LAN นั้น เป็นของเมืองนี้ หรือผู้ครอบครองนั้นๆ

(ระงับการใช้งาน)

มาตรา 7

นายกเทศมนตรีสามารถหยุดการใช้งานของผู้ใช้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้เข้าข่ายกรณีที่ระบุดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • (1) กรณีที่มุ่งมั่นในการกระทำที่สอดคล้องกับเรื่องที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามที่ระบุไว้
 • (2) กรณีละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ นอกจากเหนือจากกรณีที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้า
 • (3) กรณีอื่นๆที่นายกเทศมนตรีตัดสินว่าผู้ใช้งานกระทำไม่เหมาะสม

(สิ่งต้องห้าม)

มาตรา 8

ผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ตามที่ระบุดังต่อไปนี้

  • (1) การกระทำที่ละเมิดหรือมีแนวโน้มว่าจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของผู้ใช้งานอื่น, บุคคลที่สามหรือเมืองนี้
  • (2) การกระทำที่ละเมิดหรือมีแนวโน้มว่าจะละเมิดทรัพย์สินหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานอื่น, บุคคลที่สามหรือเมืองนี้
  • (3) การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีแนวโน้มก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของผู้ใช้งานอื่นหรือเมืองนี้ นอกเหนือจาก 2 ข้อที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้
  • (4) การกระทำที่ใส่ร้ายผู้ใช้งานอื่น, บุคคลที่สามหรือเมืองนี้
  • (5) การกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมหรือมีแนวโน้มว่าจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม และการนำเสนอข้อมูลที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
  • (6) การกระทำผิดทางอาญาหรือการกระทำที่นำไปสู่การกระทำผิดทางอาญาและการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา
  • (7) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศหรือศาสนา
  • (8) การกระทำที่เผยแพร่หรือสนับสนุนโปรแกรมอันเป็นอันตราย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านระบบWireless LANหรือผ่านการเชื่อมต่อที่เกี่ยวกับระบบWireless LAN
  • (9) การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อขายทางไปรษณีย์, การทำธุรกรรมการขายแบบห่วงโซ่, การส่งอีเมลเป็นจำนวนมากๆไปยังผู้รับที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่เฉพาะเจาะจงเพื่อโอกาสทางธุรกิจในการขายและวัตถุประสงค์อื่น ๆ
  • (10) การกระทำนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น อันละเมิดกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมีแนวโน้มว่าจะละเมิดกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการกระทำที่เมืองนี้ตัดสินว่าไม่เหมาะสม
 • 2 หากการกระทำของผู้ใช้นั้นสอดคล้องกับสิ่งที่ระบุไว้ก่อนหน้า และก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมืองนี้, ตัวผู้ใช้งานเองหรือบุคคลที่สาม ความรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมดจะตกอยู่ที่ผู้ใช้งานแม้ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นหลังจากใช้บริการเสร็จสิ้นก็ตาม โดยที่ทางเมืองจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

(หยุดการให้บริการ)

มาตรา 9

นายกเทศมนตรีสามารถระงับการใช้งานWireless LANได้ หากเข้าข่ายกรณีตามที่ระบุดังต่อไปนี้

  • (1) การบำรุงรักษาระบบWireless LAN และการก่อสร้างตามตารางประจำ หรือเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
  • (2) สงคราม, การจลาจล, ความวุ่นวาย, ข้อพิพาทเรื่องแรงงาน, แผ่นดินไหว, ระเบิด, อุทกภัย, สึนามิ, อัคคีภัย, ไฟฟ้าดับหรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ, และในกรณีที่ตัดสินว่าการทำงานของWireless LANนั้นไม่ปกติ
  • (3) กรณีที่มีความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบWireless LANและเครือข่ายอื่นๆจากสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
  • (4) กรณีที่นายกเทศมนตรีของเมืองดำเนินงานกับWireless LAN และตัดสินว่าจำเป็นจะต้องระงับการใช้งานชั่วคราว
 • 2 無線LANの利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、本市は、一切の責任を負わないものとする。

(การสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ)

มาตรา 10

นายกเทศมนตรีจะไม่รับประกันใดๆต่อความสมบูรณ์, ความถูกต้อง, ความเชื่อมั่น, ผลประโยชน์ ฯลฯ เกี่ยวกับเนื้อหาการบริการWireless LAN และข้อมูลที่ได้รับผ่านทางWireless LANหรืออื่นๆ

 • 2 ทางเมืองจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดเตรียมให้บริการWireless LAN, ความล่าช้า, การเปลี่ยนแปลง, การยุติหรือยกเลิก, การลงทะเบียนผ่านบริการWireless LAN, การสูญหายของข้อมูลที่จัดเตรียมไว้หรือรวบรวมมา, ความเสียหายที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสคอมพิวเตอร์และอื่น ๆของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน, ความเสียหายของข้อมูล, และความเสียหายของผู้ใช้งานที่เกิดจากการรั่วไหลของการเชื่อมต่อกับWireless LAN
 • 3 หากผู้ใช้งานใช้บริการที่มีค่าธรรมเนียมผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมนั้นเอง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
 • 4 ผู้ใช้งานจะต้องทำการตั้งค่าการใช้งานของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับWireless LAN ด้วยตนเอง อุปกรณ์แต่ละประเภทที่มีความสามารถเชื่อมต่อกับWireless LAN, ซอฟต์แวร์พื้นฐาน, เว็บเบราเซอร์, และอื่นๆนั้น มีความแตกต่างกัน ในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานWireless LANได้ ทางเมืองจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • 5 ทางเมืองจะไม่รับผิดชอบหากเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลที่สาม จากการใช้งานWireless LANของผู้ใช้งาน
 • 6 เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้งานที่เหมาะสม นายกเทศมนตรีสามารถบันทึกประวัติการเข้าถึงต่างๆของผู้ใช้งาน, จำกัดการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจง, และอื่นๆได้

(การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้)

มาตรา 11

นายกเทศมนตรีสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โดยปราศจากความยินยอมของผู้ใช้

บทบัญญัติเสริม

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เดือนมีนาคม ปี 2016